Корпоративно управување

Резултати од гласањето и поставените прашања на Собранието на акционери 2017 год.


Собрание на акционери 2017 (31.10.2017 год.)

Информација во согласност со член 388-б од Законот за трговски друштва:

Вкупен број на гласачки права 450.000
Вкупен број на акции 450.000

  1. Годишен извештај за работата на Друштвото во 2016 година Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Топлификација АД Скопје во 2016 година
  2. Годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по Годишна сметка за 2016 година Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по консолидирана Годишна сметка за 2016 година Одлука за одобрување на работата на членовите на Управен одбор Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор
  3. Извештај за економско-финансиската ревизија на Друштвото за 2016 година Консолидирани финансиски извештаи Топлификација АД Скопје 2016 Посебни финансиски извештаи Топлификација АД Скопје 2016
  4. Отповикување на членовите на надзорен одбор и избор на нови членови на надзорен одбор Одлука за отповикување на членовите на Надзорен одбор Одлука за избор на нови членови на Надзорен одбор
  5. Распоредување на добивката од работењето за деловната 2016 година Одлука за распоредување на нето добивката по Годишната сметка за 2016 година
  6. Именување на овластен ревизор на годишната сметка на Друштвото за 2017 година Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД Скопје за 2017 година

Членови на Управен одбор на друштвото

Д-р Димитар Хаџи Мишев, претседател , дипл.маш.инженер, роден 1954 год.

Дине Илиев, дипл.ел.инженер, роден 1958год.

Зоран Ковачевски, економист, роден 1957год.

Васко Митев, дипл.економист, роден 1981год.

Роса Талевска, дипл.правник, родена 1961год.

Бисера Крстевска, дипл.економист, родена 1980год.

Членови на Надзорен одбор на друштвото

Ивица Стојановски, дипл.маш.инженер, претседател, роден 1970год.

Ристо Спировски, дипл.маш.инженер, роден 1944год.(независен)

Георги Велевски, дипл.маш.инж., роден 1944год.

Гроздан Делидинков , дипл.маш. инженер, роден 1948год.

М-р Коста Костадиновски, дипл.економист, роден 1983год.

© 2015, ИСТ
Топлификација АД Скопје
Лондонска бр. 8
1000 Скопје
Е-пошта:kontakt@toplifikacija.mk