Корпоративно управување

Rезултати од гласањето и поставените прашања на Собранието на акционери 2016 год.


Собрание на акционери 2016 (презакажано собрание)(06.10.2016 год.)

Информација во согласност со член 388-б од Законот за трговски друштва:

Вкупен број на гласачки права 450.000
Вкупен број на акции 450.000

  1. Годишен извештај за работата на Друштвото во 2015 година Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Топлификација АД Скопје во 2015 година
  2. Годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по Годишна сметка за 2015 година Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по консолидирана Годишна сметка за 2015 година Одлука за одобрување на работата на членовите на Управен одбор Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор
  3. Извештај за економско-финансиската ревизија на Друштвото за 2015 година Консолидирани финансиски извештаи Топлификација АД Скопје 2015 Посебни финансиски извештаи Топлификација АД Скопје 2015
  4. Распоредување на добивката од работењето за деловната 2015 година Одлука за распоредување на нето добивката по Годишната сметка за 2015 година
  5. Информација во врска со стекнување сопствени акции со откуп
  6. Именување на овластен ревизор на годишната сметка на Друштвото за 2016 година Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД Скопје за 2016 година

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Согласно член 392-а став 4 и став 7 од Законот за трговските друштва, Топлификација АД-Скопје објавува дека за седницата на собрание на акционери што ќе се одржи на ден 06.10.2016, полномошниците: Велевски Георги и Зоран Колев се членови на управен одбор на друштвото, а Ивица Стојановски е член на надзорен одбор на друштвото.

ГЛАСАЊЕ ПРЕКУ ПОЛНОМОШНИК

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на собранието. Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање преку полномошник (Полномошно за физички лица, Полномошно за правни лица). Акционерите треба веднаш да го известат Друштвото за секое дадено полномошно по писмен пат на следната адреса: Топлификација АД – Скопје, Лондонска бр. 8, Скопје

Орган на управување

Орган на надзор

Статут на друштвото

Кодекс на однесување на вработение

Деловник за работа

Усогласеност со кодексот на Македонска берза

Членови на Управен одбор на друштвото

Д-р Димитар Хаџи Мишев, претседател , дипл.маш.инженер, роден 1954 год.

Георги Велевски, дипл.маш.инж., роден 1944год.

Д-р Зоран Колев, дипл.економист, роден 1966год.

Дине Илиев, дипл.ел.инженер, роден 1958год.

Зоран Ковачевски, економист, роден 1957год.

Членови на Надзорен одбор на друштвото

Ивица Стојановски, дипл.маш.инженер, претседател, роден 1970год.

Димитар Сулев, дипл.маш.инженер, роден 1954год.

Гроздан Делидинков , дипл.маш. инженер, роден 1948год.

Кухар Бостјан, дипл.проф.по физичка култура, роден 1970год. (независен)

© 2015, ИСТ
Топлификација АД Скопје
Лондонска бр. 8
1000 Скопје
Е-пошта:kontakt@toplifikacija.mk