Информации

Поважни Телефони
 Централа: (+389) (02) 3097 600
 Директор: 3097 615
 Факс: 3076 057
 Е-пошта: kontakt@toplifikacija.mk
 Податоци за деловна наплата за Топлификација АД Скопје
ЕДБ: МК4030994122666
Комерцијална Банка АД Скопје 300 0000001339 93
Стопанска Банка АД Скопје 200 0000910968 63
Тутунска Банка АД Скопје 210 0406179901 76
Охридска Банка АД Скопје 530 0101008786 72
Шпаркасе Банка АД Скопје 250 0100000846 46
Прокредит Банка 380 1037613001 38
 Наплата на следниве локации за Топлификација АД Скопје и ќерките фирми:
Лондонска бр.8 3097 647 Топлификација АД Скопје kontakt@toplifikacija.mk
Лондонска бр.8 3097 681 Снабдување ЗАПАД дооел Скопје info@snabduvanjezapad.mk
Лондонска бр.8 3097 681 Снабдување ЦЕНТАР дооел Скопје contact@snabduvanjecentar.mk
Лондонска бр.8 3097 681 Снабдување ИСТОК дооел Скопје contact@snabduvanjeistok.mk
+ Македонски пошти и сите банки
 Листа на телефони
3097 647 редовна и наплата на спорни и тужени побарувања
3097 681 редовна и наплата на спорни и тужени побарувања
3097 683 редовна и наплата на спорни и тужени побарувања