Здружение на акционери
Здружението за заштита на правата на акционерите во Топлификација АД Скопје на 21.11.2019 година реализира посета на Амбасадата на Република Франција. Во текот на наредната недела ќе се направи план за посета на останатите релевантни Амбасади. За посетите благовремено ќе бидат известени сите наши акционери за времето на посетите на соодветните Амбасадите за да може со заинтересирани акционери истовремено да организираме собир пред амбасадите.

Во прилог е СООПШТЕНИЕ до Вас и до пошироката јавност.

Лажен стечај во ТЕ-ТО, „24 Отворено“ , 25.06.2019 , www.24.mk